Dragon Warriors
http://forum.libraryofhiabuor.net/

Maps and Locations
http://forum.libraryofhiabuor.net/viewtopic.php?f=24&t=617
Page 1 of 1

Author:  SimonB [ Thu Jan 14, 2021 10:36 pm ]
Post subject:  Maps and Locations

I recommend you to the Cobwebbed Forest, where the Cobwebbed Dragon has drawn maps from dusty old scrolls, sent to him by DM.

Three maps of Yamato are there.

Lands of Yamato
The lands of Yamato comprise several islands, the capital, Ido, on the northernmost of the two largest islands, Jimmu, the southermost large island is Gedano. Further north than Jimmu is the untamed land, Shompo.

(I'll format this when I have a mo)

Shompo
Lake Netsu
Kawa-no-Neneki
Daimonosugoi Lake
Lake Chi-o-toru
Osoroshi Mountains
Yam-no-Ran Ryo Mountains


Asahikawa
Megumarate Sammyaku Mountains
Kawa-no-Kami (River of the Gods)
Shineimura

Inari Islands
Wakebasho

Jimmu
Lake Shinda
Kumei Mountains
Kyofu Mountains
Lake Takai
Yuki-o-Itadaitu Mountains
Yurei Mountains
Rengo Okiku Mountains
Kawi-no-Yami
Kosui-Hiri-no-Notakkim Mountains
Yamato-no-Sekichu Mountains
River Dokawa
Lake Hana
Kotei-no-Yama Mountains
Karuimi-Oni Mountains
Ooki-Omoi Mountains
Shizura River
Oda
Matsu Shido-no-Hiden, Ginshotakai
Ichato Ishagaki
Kotsuke Hanko
Mishutsuke
Mushashi
Uza Ido
Iwagi Onabama, Hojo
Shemiren
Goto
Imo Kanumi
Shanino Zanshao Monastery
Kota
Todo
Awa
Tawasaki
Orishama Koto
Agi
Mifune
Toshiro Sakimura
Nihon
Kawanage
Chizen Kumon
Arinagato
Kimasaki Raidachi
Imawi
Fujima
Nihon Dokkiaiin
Hyosuke
Toshiro


Maso Island
Monorusimachi

Shendai Island

Hito
Kand-Suru Mountains
Warashi Sieyoku
Shonin
Onchi
KenchojiIki Island
Thousand-year Monastery

Sulu Island

Owaji Island

Gedano
Juntogu River
O-Mitami-no-Huido Mountains
Wakare-no-Kosu Lake
Akabashi
Ihachiro
Higashi
Tanzaku Hontai Monastery, Yanagimura
Shezuka
Jafa
Noritsane
Imuso
Utsuno Otsuki, Mutobu

Temshi Islands

Ikaido Islands

Tsukidji Islands
Kontokai

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/